• Równe traktowanie miasta i wsi

  • Maksymalne pozyskiwanie środków europejskich na rozwój

  • Przyjazny urząd

  • Efektywne zamówienia publiczne

  • Nowoczesne szkolnictwo i edukacja

  • Rozwój infrastruktury, zwłaszcza drogowej, a w szczególności dróg powiatowych

STANISŁAW STARZYK - Okręg 7Okręg 7

WOLBROM ulice: 1 Maja (cała), Fabryczna do nr 24, Kamiennogórska, Leśna, Plac Wolności, Skalska, Słoneczna, Szosa Olkuska, Za Lasem, os XX Lecia PRL

Szanowni Państwo

Urodziłem się 18.09.1948 r. w Wolbromiu.  Jestem absolwentem  Politechniki Śląskiej w Gliwicach (studia inżynierskie), oraz Politechniki Krakowskiej w Krakowie (studia magisterskie). Ukończyłem studia podyplomowe w Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, a także 3 letnie studia doktoranckie w Akademii  Ekonomicznej w Katowicach - Wydział „Organizacja, Zarządzanie i Współpraca z Zagranicą”. Zdałem Egzamin przed Komisją Ministra Skarbu dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach  Skarbu Państwa. Byłem pracownikiem Zakładu Górnośląskiego „PKP Energetyka”. Jestem czynnym działaczem społecznym [od 1972 r. ratownikiem wodnym, a od 1981 r. (do nadal) Prezesem Oddziału Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Olkuszu, oraz członkiem Zarządu Śląskiego WOPR (społecznie)]. Przez 31 sezonów letnich pełniłem funkcję ratownika wodnego na koloniach letnich, obozach młodzieżowych, wczasach pracowniczych, basenach kąpielowych  i  plażach miejskich w tym nadmorskich, niejednokrotnie ratując ludzkie życie. Zorganizowałem wiele zawodów pływackich w tym ratowniczych, zarówno o zasięgu miejskim, powiatowym, wojewódzkim jak  i krajowym. Z ważniejszych to: Strefowe Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Wodnym  WOLBROM  89, Mistrzostwa Polski z udziałem ekip zagranicznych w Ratownictwie Wodnym WOLBROM  95. Od 1981 r. (corocznie)  organizuje kursy ratownicze: ratowników młodszych i ratowników wodnych w Bukownie, w Olkuszu i Wolbromiu, oraz kursy motorowodne i płetwonurkowskie (społecznie). [Ratownicy o których mowa zatrudniani są  na akwenach wodnych zarówno w kraju jak i za granicą (ostatnio w sezonach letnich na plażach miejskich Stanów Zjednoczonych Ameryki). Uprawnienia ratownictwa wodnego pozwalają na otrzymanie  dodatkowych punktów na studia mundurowe (wojskowe, strażackie, policyjne)]. Od kilku lat organizuje Szkolenia Lodowe na stawach rybnych  w Kluczach dla Strażaków PSP, Druhów OSP, Straży Miejskiej, Policjantów, uczniów szkół Powiatu olkuskiego. W szkoleniach tych brali udział żołnierze 7 batalionu Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego.

W 1980 r. wstąpiłem do „NSZZ Solidarność”, a w 1989 r. byłem współzałożycielem Komisji Zakładowej NSZZ „S” przy Oddziale Zasilania Elektroenergetycznego w Katowicach i jego wieloletnim V–ce przewodniczącym, delegatem na Krajowy Zjazd NSZZ „S” (1 – 2 grudnia 1990r), wielokrotnym delegatem na Zjazd Okręgowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „S” i członkiem Komisji Rewizyjnej OSK NSZZ „S” w Katowicach. Uczestniczyłem w wielu akcjach protestacyjnych. Na Zjeździe Związku w Sopocie zostałem wybrany v-ce Przewodniczącym Zespołu Problemowego przy SKK NSZZ „S”.

W 1989r  zostałem członkiem Komitetu Obywatelskiego „S” w Wolbromiu, biorąc czynny udział w życiu politycznym i społecznym Miasta i Gminy Wolbrom. W latach 1994 – 2010 byłem Radnym Rady Miejskiej  w Wolbromiu.

Za działalność zawodową i społeczną zostałem odznaczony wieloma odznaczeniami  w tym: „Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski”, Srebrnym „Krzyżem Małopolski”, Medalem „POLONIA  MINOR”,  Złotym Medalem Za Zasługi  dla NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, Złotym Medalem „Za Zasługi” dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa, Złotą Odznaką „Za Zasługi dla Sportu”, Odznaką Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” na kolei, Srebrną Odznaką „Za Zasługi” dla województwa śląskiego.

Szanowny Wyborco!
W czasie kampanii wyborczej pojawi się jak zawsze wiele słów i obietnic, często niemożliwych do zrealizowania.
Aby dobrze funkcjonowało miasto i gmina, muszą być dobrze zarządzana. Rozwiązanie wszystkich problemów z jakimi borykają się jego mieszkańcy: bezrobocie, problemy mieszkaniowe, niepoprawna infrastruktura komunikacyjna, itp., wymaga znacznych pieniędzy. W sytuacji gdy środki finansowe są ograniczone, niezwykle istotna staje się również umiejętność poszukiwania ich nowych źródeł, oraz skutecznego nimi gospodarowania. Gmina Wolbrom nie wymaga rewolucji, a jedynie sprawnego zarządzania.

Rada Gminy jest najważniejszym organem, która podejmując  uchwały, decyduje o wydatkowaniu pieniędzy z budżetu Gminy, a także Rada decyduje i nadzoruje, wykonanie Uchwał przez Burmistrza.  Państwo zdecydujecie  kto powinien was mieszkańców  reprezentować w Radzie Miejskiej.

Rada Miejska posiada także kompetencje kontrolne, dlatego niezbędnym jest aby przyszły radny  posiadał stosowne wykształcenie, oraz  doświadczenie w organach kontrolnych.

W programie wyborczym proponuje Państwu:
1.Dokończenie kanalizacji w Wolbromiu,
2.Wymianę sieci wodociągowej  w gminie,
3. Modernizację oczyszczalni ścieków,
4. Będę zabiegał o przeprowadzenie audytu w Wolbromskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji, co w konsekwencji doprowadzi do obniżki cen wody i ścieków, (dodam, że niektórzy radni ostatniej kadencji podnosili ceny wody i ścieków, a dzisiaj ci sami chcą ją obniżać),
5.  Zakończenie budowy sieci ścieżek rowerowych i turystycznych,
6. Wykonanie obwodnicy Wolbromia, której potrzebę budowy sygnalizowałem w 1994 r.  
7. Remonty i termomodernizacja najważniejszych obiektów użyteczności publicznej, w gminie, w celu uzyskania oszczędności energii cieplnej, co spowoduje obniżenie kosztów utrzymania tych obiektów o blisko 30%:
- remont i termomodernizacja Szkół Podstawowych i Gimnazjów miejskich i  wiejskich,
- remont i modernizację basenu kąpielowego w Wolbromiu i jego otoczenia.
8. Remonty nawierzchni chodników i ulic miejskich,
9. Stworzenie warunków do masowego uprawiania sportu i rekreacji,
10. Powołanie Rad Osiedlowych w Wolbromiu,
11. Powołanie Rady Przedsiębiorców, w celu konsultacji najważniejszych potrzeb społecznych  i pracowniczych,
12. Będę zabiegał o modernizację boisk sportowych przy Zespole Szkół przy ul. Skalskiej,
13. Podejmę dyskusję w sprawie utworzenia cmentarza komunalnego, który będzie w zarządzie gminy.
14. Będę działał na rzecz budowy w Wolbromiu bloków komunalnych.

Szanowni Państwo to są niektóre z punktów, którymi chciałbym się zająć. Jestem otwarty na kontakty z mieszkańcami Wolbromia. Nadmieniam, że nie byłem w latach poprzednich, nie jestem i nie będę w przyszłości uwikłany w jakiekolwiek układy czy też interesy.

Wolbrom – to moje, rodzinne miasto, dlatego zwracam się do  Państwa o oddanie w dniu 16 listopada 2014r. w wyborach samorządowych, głosu na moją osobę. Znam problemy, oraz oczekiwania mieszkańców. Moim nadrzędnym celem jest wykorzystanie zdobytej wiedzy i doświadczenia dla dobra,  rozwoju naszej Gminy i zamieszkujących w niej mieszkańców.

Z poważaniem:
Stanisław Starzyk