• Równe traktowanie miasta i wsi

  • Maksymalne pozyskiwanie środków europejskich na rozwój

  • Przyjazny urząd

  • Efektywne zamówienia publiczne

  • Nowoczesne szkolnictwo i edukacja

  • Rozwój infrastruktury, zwłaszcza drogowej, a w szczególności dróg powiatowych

DARIUSZ GORGOŃ - Okręg 5Okręg 5

WOLBROM, ulice: 20 Straconych, 29 Listopada, 3 Maja, Garbarska, Górna, Kilińskiego, Konopnickiej, Krakowska, Krótka, Krzywa, Marszałka Piłsudskiego, Ogrodowa, Ordona, Orzeszkowej, Pompka, Rynek, Staszica, Strażacka, Targowa, Wodna, Żurawia

Szanowni Mieszkańcy Wolbromia
W dniu 16 listopada 2014 r. w Naszym Mieście odbędą się wybory do samorządu gminnego. Samorząd od 1990 roku jest częścią władzy państwowej, która ma zaspokajać podstawowe potrzeby mieszkańców. Wszystkie kompetencje samorządu, nie zastrzeżone dla województwa, powiatu realizuje gmina, tutaj jest zlokalizowana edukacja, ochrona środowiska, zdrowie, zaopatrzenie w wodę, pomoc społeczna, drogi, kultura, utrzymanie czystości, bezpieczeństwo i wiele innych dziedzin życia.

Najważniejszym organem gminy jest Rada, która podejmując  uchwały „stanowi o kierunkach jego działania” samorządu art. 18 ust 2 ustawy o samorządzie gminnym, tym samym wytycza kierunki  wydatkowana pieniędzy z budżetu Gminy. Rada decyduje, co Burmistrz  będzie realizował i nadzoruje wykonanie uchwał. Dlatego tak ważne jest kto będzie reprezentował mieszkańców w Radzie mającej tak szerokie kompetencje.

Drugim głównym zadaniem Rady jest funkcja kontrolna czyli kontrolowanie jak Burmistrz wydaje Nasze pieniądze, czy robi to zgodnie z prawem(legalnie), gospodarnie tj. czy można osiągać lepszy efekt za te same środki, rzetelnie (z dołożeniem  należytej staranności) i celowo (zgodnie z określonymi celami). Z powyższego zestawienia wynika, że osoba która chce być radnym powinna mieć odpowiednie wykształcenie, posiadać określony zasób wiedzy oraz  mieć stosowne doświadczenie w organach kontrolnych i wykonawczych.

Szanowni Mieszkańcy uważam, że moje wykształcenie - wyższe magisterskie, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wiedza - zdobyta  na studiach, studiach podyplomowych oraz w praktyce gdzie pełniłem różne funkcje kierownicze, doświadczenie - zdobywałem, jako członek organów kontrolnych tj. Rad Nadzorczych GAT SA, Kopalni Soli Wieliczka SA oraz  jako Prezes Zarządu SA również jako nauczyciel Zespołu Szkół w Wolbromiu. W latach 1998 - 2006 byłem radnym Rady Miejskiej w Wolbromiu, oraz przewodniczącym Komisji Rewizyjnej w latach 2002- 2006. Wówczas komisja rewizyjna  wykonywała swoje zadania kontrolne rzetelnie, co skutkowało min. odwołaniem kierowników jednostek, którzy złamali prawo, np.: Burmistrz nie otrzymał absolutoriom, po interwencji w PIP nauczyciele otrzymali 300 tys. zł zaległego ZFŚS.

Jako radny zgłaszałem projekty uchwał, które dotyczyły reorganizacji sieci szkół, modernizacji oczyszczalni ścieków oraz obwodnicy. Uchwały dotyczące Oświaty oraz modernizacji oczyszczalni ścieków do dzisiaj nie zostały przez Burmistrza wykonane.
Szanowni Państwo aby odpowiadać na wyzwania współczesności musi się posiadać wykształcenie, wiedzę i doświadczenie zdobyte w praktyce, uważam że je posiadam.

W kadencji 2014 -2018 zobowiązuję  się do złożenia uchwał dotyczących:
- przekształcenia budżetu gminy w budżet zadaniowy, wówczas każdy mieszkaniec będzie wiedział co i ile kosztowało np.: zadanie, inwestycja,
- budżetu partycypacyjnego, czyli takiego który realizuje inicjatywy mieszkańców. Doprawdy nie   potrafię zrozumieć dlaczego sołectwa posiadają środki, którymi gospodarują a prawie 9000 mieszkańców Wolbromia nie posiada funduszu miejskiego,
- przebiegu obwodnicy Wolbromia,
- funduszu stypendialnego dla uczniów Szkół z terenu Miasta i Gminy,
- sfinansowania szczepień dzieci i osób w starszym wieku,
- likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych w budynkach użyteczności publicznej,
- poprawy komunikacji pomiędzy południową i północna częścią miasta,
- zamrożenia ceny wody i ścieków,
- odbierania uprawnień  dotyczące gospodarowania nieruchomościami scedowanch przez Radę Miejską na Burmistrza,
- ograniczenia swobodnego zaciągania zobowiązań przez Burmistrza w ramach rezerwy budżetowej; za  mojej kadencji było to 200 tys. zł
- będę dążył aby pieniądze pozyskane ze sprzedaży majątku miejskiego były przeznaczane tylko na inwestycje realizowane w Wolbromiu.

Szanowni Mieszkańcy to tylko przykładowe wyliczenie inicjatyw z jakimi zamierzam wystąpić, jeżeli obdarzycie mnie swoim zaufaniem w dniu 16 listopada 2014 roku. Postawienie  przy moim nazwisku znaku oznaczającego wybór będzie dla mnie zaszczytem i obowiązkiem. Zawsze byłem, jestem i będę patriotą lokalnym, otwartym na kontakty z Wolbromianami, państwowcem nieuwikłanym w układy  z Burmistrzem, czy to poprzez interesy, pracę swoją lub rodziny,  jak niektórzy radni mijającej kadencji.  Najważniejszym zadaniem dla mnie jest dbanie o dobro lokowanego w 1321 roku Królewskiego Miasta Wolbromia i jego Mieszkańców.